استاندارد حفاظت از ماشین API 670

استاندارد حفاظت از ماشین های دوار API 670

با توجه به ارتقای جایگاه ایمنی و قابلیت اعتماد در صنایع فرآیندی، اهمیت سامانه‌های حفاظت ماشین‌های دوار بطور روز افزون افزایش می‌یابد. در این زمینه اولین نسخه استاندارد API 670 حدود چهل سال قبل در امریکا منتشر و بتدریج در سطح جهان مقبولیت عام یافت، هر چند استانداردهای فراوان دیگری در این زمینه در دو دهه اخیر مدون گشته است (مانند IEC 62061،  ISO 13849 و ....). در استاندارد API  سه دسته ماشین حفاظتی (پایش ارتعاشات، شناسایی سرج (Surge Detection) و حفاظت از دور غیرمجاز) معرفی شده است.

در این سمینار ابتدا "دیدگاه‌ ایمنی" و "دیدگاه اقتصادی" در طراحی این سامانه‌ها مطرح سپس زیر سامانه‌های اصلی و معماری آنها بیان می‌شود. ضمن معرفی سازمان‌ها و موسسات گوناگون دست اندرکار این استانداردها، با توجه به اهمیت فنی تغییرات در استاندارد API در چهل سال گذشته، تاریخچه تغییرات فنی بیان و قسمت‌هایی از این استاندارد طرح می‌شود. بطور تفصیلی انکس M و L، که توصیف خلاصه‌ای از روش محاسبه "سطح ایمنی تجمیعی" الزامی برای هر دستگاه و اینکه تا چه حد یک سامانه حفاظتی  این سطح ایمنی را تامین می‌کند بررسی می‌شوند. آشنایی با این مفهوم برای خرید هر تجهیز نو یا ارتقا هر ماشین ضروری است. سپس نحوه ارزیابی آثار اقتصادی مثبت افزایش قابلیت اعتماد سامانه MPS ارایه می‌شود. یکی از کاربردها (توربین بخار) بطور خاص طرح شده و نحوه ارتقای ایمنی و بهره‌وری اقتصادی با کمک سامانه حفاظت یا پایش و کنترل دور بررسی می‌گردد. در انتها سامانه های جامع پایشی و حفاظتی بومی برای دور، و ارتعاشات، و سنسورها و ترنسمیترهای مورد نیاز شامل  کاربردها، قابلیت‌ها و معماری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن توصیف می‌شود.