سامانه حفاظت از ماشین‌های دوار

 سامانه حفاظت از ماشین‌های دوار 

اندازه‌گیری سرعت و شتاب در ماشین‌های دوار یکی از مهم‌ترین پارامترهای پایشی و کنترلی یک ماشین می‌باشند. تشخیص سرعت و شتاب غیر مجاز  براساس استاندارد API 670 جهت تنظیم آلارم و تریپ توسط سامانه‌های حفاظت از ماشین‌های دوار TSC-I و سامانه پایش و کنترل دور تک‌سنسوری TSC-X0 امکان پذیر می‌باشد.

 

  • all