TPLC-X1 سامانه کنترل فیلترهای هوا

سامانه کنترل فیلترهای هوا  TPLC-X1

تمامی فیلترهای ورودی هوا در یک واحد نیاز است به صورت پیوسته از منظر تمیزی کنترل شوند. سامانه TPLC-X1 یک تجهیز کنترل تمیزی فیلترهای هوا می‌باشد که هر گاه به دلیل کثیفی فیلترها اختلاف فشار اضافی در دو سوی فیلتر ایجاد شود یک سیگنال 4 تا 20 میلی آمپری به سامانه کنترلر داده می‌شود. سامانه کنترلی با یک برنامه ترتیبی اکچیتورهای مربوطه را که معمولا شیرهای سلونوئیدی می‌باشند به ترتیب باز کرده و با استفاده از هوای یک مسیر کنارگذر (با تغییر جهت مسیر هوا در فیلترها) تک تک فیلترها را می‌تکاند. این فرایند به طور مستمر در اتاق کنترل پایش می‌شود. این سامانه به صورت یک تابلو با IP 56 و امکان تاییدیه EX d قابل عرضه می‌باشد.