MPMS روش‌های اندازه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری دبی سیالات براساس استاندارد API MPMS

اندازه ­گیری دبی یکی از مهمترین شاخص­ های پایشی یک تجهیز و یا یک فرایند می ­باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی این شاخص برای انواع فرایندها به خصوص فرایندهایی که خرید و فروش در آنها مهم است، شناسایی روش ­های معتبر اندازه ­گیری و عواملی که بر اندازه ­گیری دبی تاثیرگذار است، قابل اهمیت می­باشد. یکی از مهمترین استانداردهایی که این الزامات را تعیین می­ کند API MPMS است. سرفصل هایی که در این استاندارد در این دوره مورد بررسی قرار می گیرد به شرح ذیل می­ باشد.

  • اندازه گیری دبی توسط میترها (استاندارد API MPMS 5.1)
  • اندازه گیری سیالات نفتی با میترهای جابه جایی مثبت (استاندارد API MPMS 5.2)
  • اندازه گیری سیالات نفتی با میترهای توربینی (استاندارد API MPMS 5.3)
  • اندازه گیری سیالات نفتی با میترهای کوریولیس (استاندارد API MPMS 5.6)
  • آشنایی با تجهیزات جانبی میترها (استاندارد API MPMS 5.4)
  • محاسبه دبی سیالات نفتی با روش ­های اندازه ­گیری دینامیک و ضرایب تصحیح حجمی (استاندارد API MPMS 12.2.1)