شناسایی انواع میترها و پرورها

شناسایی انواع میترها و پرورها

سرفصل هایی که در این دوره مورد بررسی قرار می گیرد به شرح ذیل می ­باشد.

 • سلسله مراتب عدم قطعیت اندازه­ گیری حجم سیالات مایع (استاندارد API MPMS 4.1)
 • انواع پرورها (استاندارد API MPMS 4.1)
 • شناسایی پرورهای جابه­ جایی (استاندارد API MPMS 4.2)
 • الزامات طراحی پرورهای جابه­ جایی
 • محاسبه عدم قطعیت یک سامانه اندازه ­گیری (استاندارد API MPMS 4.2)
 • تحلیل تکرارپذیری موقعیت گوی متحرک (استاندارد API MPMS 4.2)
 • ارزیابی واریانس پالس­ های میتر (استاندارد API MPMS 4.2)
 • درون­یابی پالس (استاندارد API MPMS 4.6)
 • طراحی یک پرور دو مسیره جابه­ جایی با حداقل 10000 پالس تجمیعی (استاندارد API MPMS 4.2)
 • پرورهای تانکی (استاندارد API MPMS 4.4)
 • پرورهای مستر میتر (استاندارد API MPMS 4.5)