سنسورها

سنسورها

سنسورها پرمصرف‌ترین ابزاردقیق مورد استفاده در صنعت می­‌باشند. تامین بسیاری از آنها علی‌رغم پرمصرف بودن هزینه­‌های بالایی را تحمیل می‌نماید. سنسورهای مجاورتی فاصله و ارتعاش از این نوع می­‌باشند. مجموعه تدبیرگران برخی از این سنسورها را طراحی و یا در مسیر طراحی آنها می‌باشد. مهمترین قابلیت این سنسورها سازگاری همزمان آنها با محصولات تدبیرگران و سایر برندهای معتبر می‌باشد.

  • all