تاییدیه‌ها

تاییدیه‌ها

فعالیت چندین ساله تدبیرگران بواسطه انجام پروژه‌های مختلف، همچنین طراحی و ساخت برخی از محصولات و عملکرد صنعتی مناسب آنها و یا توانمندی‌های شاخص اعضای تیم تدبیرگران به خصوص هیئت مدیره آن، موجبات دریافت تاییدیه‌های مختلف از مراکز معتبر را مهیا کرده است. در تمامی فعالیت‌های تدبیرگران رضایت کامل کارفرمایان در اولویت کاری قرار داشته‌است. این تاییدیه‌ها در قالب تاییدیه‌های شرکت تدبیرگران، تاییدیه‌های مدیران شرکت و تاییدیه‌های محصولات آن قابل ارائه می‌باشد.

Title